skip to Main Content

Social Leisure, gevestigd aan James Wattstraat 8, 1817 DC Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.socialleisure.nl
James Wattstraat 8, 1817 DC Alkmaar

Silvie Mensink is de Functionaris Gegevensbescherming van Social Leisure. Zij is te bereiken via s.mensink@socialleisure.nl

Social Leisure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Social Leisure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt – de betreffende doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal benodigd zijn voor de betreffende doeleinden;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien die voor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en dat wij uw rechten respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten, respondenten en participanten aan onderzoeken en/of vragenlijsten, en leden
Social Leisure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Social Leisure verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via s.mensink@socialleisure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Social Leisure verwerkt ten behoeve van het informeren van de abonnee via nieuwsbrieven. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Social Leisure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Social Leisure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u als abonnee bent aangemeld. U kunt uw aanmelding annuleren door contact op te nemen met Social Leisure; de contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Social Leisure verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van een visitekaartje, sollicitatiebrief en/of via koppeling op LinkedIn. Voor de bovenstaande doelstelling kan Social Leisure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Social Leisure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde. U kunt aangeven niet meer tot deze groep(en) te willen behoren door contact op te nemen met Social Leisure; de contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Social Leisure verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Social Leisure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Social Leisure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode dat u een arbeidscontract heeft; daarna uitsluitend en maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Social Leisure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht;
 • uitvoering geven aan een opdracht; en
 • uitvoering geven aan Social Return on Investment analyses.

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Social Leisure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • zakelijk telefoonnummer;
 • zakelijk e-mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Social Leisure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Statistische doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Uitvoering geven aan een opdracht;
 • Uitvoering geven aan Social Return on Investment analyses;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten te kunnen uitvoeren en bij u af te leveren;
 • Social Leisure analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Social Leisure volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Social Leisure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Social Leisure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tenzij anders aangegeven bovenstaand, worden persoonsgegevens worden door Social Leisure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst; daarna uitsluitend en maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Social Leisure deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Social Leisure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Social Leisure uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • het verzorgen van de internetomgeving van Social Leisure;
 • het verzorgen van het kassa-/administratiesysteem;
 • het verzorgen van de loon- en financiële administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het rapporteren over Social Return on Investment en impact analyses;
 • het verzorgen van scholing voor medewerkers.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Social Leisure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Social Leisure kan gebruik gaan maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Social Leisure gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over eventueel aanwezige cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Social Leisure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar s.mensink@socialleisure.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Social Leisure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Social Leisure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via s.mensink@socialleisure.nl. Social Leisure heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Indien nodig zorgen we voor pseudonimisering en encryptie van persoonsgegevens.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Ook hebben wij passende organisatorische maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Schagen Actief B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid en identificatie via een token op al onze systemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Social Leisure
James Wattstraat 8
1817 DC Alkmaar

s.mensink@socialleisure.nl